eBase דוחות מנהלים BI

מאפשר הכנה ידידותית ומהירה של דו"חות ניהוליים בחתכים רבים. כולל מחוללי דו"חות להכנה עצמית על ידי המשתמשים, מאפשר התבססות על נתונים מכל המודולים של המערכת.