eBase מודול יצור

מודול הייצור ומערכת ניהול המחסנים (WMS) מספקים פתרון שלם למחזור הטיפול בהזמנת לקוח, החל בהזמנת הלקוח, דרך תכנון משאבי ייצור MRP, רענון, ניהול מחסנים, ניהול רצפת ייצור, משלוח, תמחור, כספים ועד למערכת הנהלת החשבונות. מערכת רב גונית זו מספקת כלים לניהול ייצור בדיד, תהליכי, KANBAN, ייצור לפי מנות ושימוש ברכיבים חלופיים.

  • ניהול מידע למוצר – תחזוקה של מק"טים, עצי מוצר, תהליכי ייצור ומרכזי עבודה, ושילוב עם פתרונות בקרת שינויים וניהול חיי מוצר (PLM).
  • ניהול תהליך שינוי הנדסי ECO ובקרת שינויים– ניהול שרטוטים ומסמכים נוספים הקשורים לתהליך השינוי ההנדסי; מעקב אחרי תהליך האישור שלהם וקישור להזמנות עבודה ורכש, דרך שינויים במוצר ובעץ המוצר.
  • יכולות תכנון - תכנית האב (MPS), תכנון משאבי ייצור (MRP) ותכנון מתקדם של ייצור וזמנים (APS) ניתנים להתאמה לבקרה על שיטות ייצור המשמשות בסביבות של ייצור בדיד, תהליכי, וסביבות מעורבות.
  • בקרת הייצור – מעקב אחר פעולות ותהליכי ייצור כולל דיווח שעות עבודה (כבסיס למערכת הנוכחות ולתוכנת השכר), בקרת איכות, אחוזי עבודה חוזרת ופסילה, עם תמיכה באיסוף מידע באמצעות ציוד ברקוד או RFID, מערכות SCADA ורישומים ידניים.
  • איכות – בקרה ואבטחה - מעקב אחר מספרים סידוריים ומאפייני המנות והפקע"ות לאורך מחזור חיי המוצר, החל מקבלת רכיבי המוצר ועד למשלוח של מוצר מוגמר, מתן שירות, RMA  ופסילה.