eBase מחולל חוקים עסקיים


באמצעות כלי זה, הזמין בכל מסך, ניתן להגדיר בפשטות ובמהירות חוקים עסקיים המופעלים בעקבות שינוי מוגדר ברשומות של אחד ממסכי המערכת. באמצעות המחולל ניתן לשלוח הודעות אוטומטיות, להציג אזהרות ולהטיל הגבלות על תהליכים הקשורים בלקוחות וספקים.